Novela vyhlášky NIPI v medzirezortnom pripomienkovaní12.9.2016

Vo väzbe na zosúladenie legislatívy s technickými nástrojmi na jej podporu (register priestorových informácií) a zapracovanie záverov bilaterálneho rokovania s Európskou komisiou, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá materiál na Medzirezortné pripomienkové konanie s termínom do termínu 03.10.2016.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Predložený legislatívny návrh spresňuje a upravuje podmienky v oblastiach:

  • Metaúdajov pre zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu;
  • Národnej vyhľadávacej služby;
  • Správy a prevádzky registra priestorových informácií;
  • Opatrení na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.