Prvý rok prevádzky Registra priestorových informácií31.10.2017

Register priestorových informácií má za sebou prvý rok prevádzky. Ten priniesol prvé prínosy, ale aj výzvy pri napĺňaní požiadaviek a očakávaní v oblasti harmonizovaného zdieľania priestorových údajov a služieb.

Register priestorových informácií (RPI) je v zmysle zákona NIPI informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov. Záujemcom a užívateľom priestorových údajov a služieb RPI poskytuje možnosť ich vyhľadávania a prehľadávania ich popisu prostredníctvom metaúdajov. V prípade ak tieto metaúdaje obsahujú odkazy na štandardizované aplikačno-programové rozhrania (API), RPI umožňuje zobrazovanie ich obsahu a ukladanie na lokálne zariadenie. Za sledované obdobie (09/2016-10/2017) bolo v rámci hodnotenia štatistík a monitoringu identifikovaných 3331 používateľov s cca 21 tisíc zobrazenými stránkami a približne 100 tisíc dopytmi na vyhľadávanie priestorových zdrojov.

Povinným osobám a dobrovoľným prispievateľom umožňuje RPI predovšetkým tvorbu a publikáciu metaúdajov, prepojenie na ich vlastné katalógy metaúdajov prostredníctvom harvestingu a automatizované poskytovanie údajov pre INSPIRE monitoring a podávanie správ. V uvedenom období bolo do systému RPI  registrovaných 23 povinných osôb a 6 dobrovoľných prispievateľov. Prostredníctvom nich bolo v systéme registrovaných (vytvorených, alebo importovaných) 1141 metazáznamov, predovšetkým pre priestorové údaje (1056), vrátane niekoľkých záznamov pre služby priestorových údajov (76) a série priestorových údajov (6).

RPI poskytuje za Slovenskú republiku Národnú vyhľadávaciu službu, prostredníctvom ktorej sú plnené legislatívne požiadavky INSPIRE na Európskejnárodnej úrovni.  Zároveň na centrálnej úrovni RPI zabezpečuje pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nástroj na efektívnejšiu koordináciu plnenia legislatívnych požiadaviek súvisiacich s budovaním a prevádzkou Národnej infraštruktúry priestorových informácií. V roku 2017 po prvý krát RPI napomohol pri procese automatizácie SK INSPIRE monitoringu, ktorý do budúcna má ambíciu zabezpečiť objektívnejšie hodnotenie stavu budovania a prevádzky NIPI v SR a porovnateľnosť s ostatnými krajinami EÚ.

Okrem dosiahnutých výsledkov prvý rok prevádzky RPI pomohol identifikovať aj mnohé výzvy, ktoré jeho prevádzka prináša z pohľadu užívateľov, prispievateľov aj samotného správcu. Medzi tie najdôležitejšie patria okrem priebežne identifikovaných požiadaviek na opravy aj námety na zlepšenie užívateľskej prívetivosti, zlepšenie obsahu na úrovni metaúdajov, samotných údajov a služieb ako aj efektívnejšie prepojenie na súvisiace systémy a aktivity v oblasti eGovernment a Open Data.