Prvé výsledky INSPIRE monitoringu 202029.1.2021

Európska komisia sprístupnila prvé výsledky INSPIRE monitoringu za rok 2020.

Počas 64. stretnutia INSPIRE MIG-T boli zástupcami Európskej komisie zdieľané prvé výsledky INSPIRE monitoringu za rok 2020.

Tento rok bol prvým, kedy proces monitoringu prebehol plne automatizovane, pričom sa zohľadňovali požiadavky na súlad metaúdajov s Technickými usmerneniami pre metaúdaje v. 2.0 (TG MD 2.0). Zároveň bol zavedený nový mechanizmus 5* hodnotenia súladu plnenia jednotlivých indikátorov.

V rámci Slovenskej republiky sa podarilo zabezpečiť požiadavky na súlad metaúdajov s TG MD 2.0, no bude potrebné jednak posilniť revíziu existujúcich metaúdajov, ako aj identifikovať absenciu popisu priestorových údajov, ktoré zatiaľ nie sú v infraštruktúre registrované. Taktiež bude potrebné pokračovať v sprístupňovaní priestorových údajov prostredníctvom INSPIRE zobrazovacích a ukladacích služieb a v neposlednom rade posilniť harmonizáciu priestorových údajov v oblasti plnenia požiadaviek INSPIRE interoperability.