Štandardizácia nových formátov priestorových údajov a služieb28.4.2020

Od 01.05.2020 vstupuje do platnosti nová vyhláška č.78/2020 Z.z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Tento právny predpis, ktorý nahrádza väčšinu pôvodných ustanovení Výnosu č.55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy prináša okrem iného aj nové formáty pre výmenu priestorových údajov a mapových služieb:

 

Pre zdieľanie priestorových údajov medzi dvoma systémami, prípadne subjektmi je možné uplatňovať § 13 písm. e) prostredníctvom formátu Geography Markup Language (GML) pri výmene priestorových dátových prvkov alebo ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú jeden z formátov podľa § 40 písm. i).


Pre poskytovanie datasetu s otvorenými priestorovými údajmi sa priamo uplatňuje § 40 písm. i). Štandardom poskytovania otvorených údajov je pri poskytovaní datasetu s otvorenými priestorovými údajmi použitie najmenej jedného z formátov:

1.Geography Markup Language (.xml, .gml) podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre vektorové údaje,

2. GeoJSON (.json, .geojson) podľa osobitnej špecifikácie  pre vektorové údaje,

3.Shapefile pre vektorové údaje, pozostávajúci z hlavného súboru (.shp), indexového súboru (.shx) a súboru atribútov (.dbf),

4.LAS podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre mračná bodov získaných laserovým skenovaním,

5.Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0 s pripojeným súborom vo formáte TIFF World File (.tfw) pre rastrové údaje s polohovým priradením,

6.GeoTIFF (.tif, .tiff) pre rastrové údaje s polohovým priradením,

7.GeoPackage (.gpkg) podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre rastrové a vektorové údaje,

8.GeoSPARQL podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre reprezentáciu priestorových údajov vo formáte prepojených údajov.

 

V prípade mapových služieb bola do § 11 Middleware protokoly sieťovej komunikácie v bode f doplnená aj podpora pre 6. Web Map Tile Service (WMTS).

 

Viac informácií