Užívateľský prieskum "Lepšie GeoDáta pre Slovensko" (Efektívna správa priestorových údajov a služieb)19.6.2018

V súvislosti s prípravou rovnomerného reformného zámeru Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo tento prieskum s cieľom posilniť komunikáciu s poskytovateľmi a užívateľmi priestorových údajov, tak aby sa zabezpečila ich vyššia a lepšia dostupnosť ako aj opätovná využiteľnosť v celospoločenskom kontexte.

Aj keď sa postupne priestorové údaje dajú ľahšie identifikovať prostredníctvom ich popisných údajov (metaúdajov), ich miera dostupnosti a možnosti opätovného a širšieho využitia sú stále obmedzené.

Hlavným cieľom predmetného reformného zámeru je zlepšenie situácie v oblasti harmonizovaného zdieľania priestorových údajov a služieb. Naplnenie tohto zámeru by malo byť realizované predovšetkým prostredníctvom podpory v oblastiach infraštruktúry a manažmentu údajov ako aj posilnenia ľudských zdrojov a podpory vzdelávania.

Výsledky tohto prieskumu napomôžu k lepšej príprave zámeru ako aj ďalšej súvisiacej dokumentácie.

Prieskum obsahuje spolu 31 otázok, ktoré sú rozdelené do dvoch cieľových skupín. Jeho vyplnenie nezaberie v priemere viac ako 15 minút a Vaše príspevky napomôžu objektívnejšiemu nastaveniu očakávaní a s nimi súvisiacich požiadaviek.

Vopred ďakujeme za Vaše príspevky ako aj ďalšiu disemináciu tohto prieskumu.

Viac informácií- Link na prieskum.

Výsledky prieskumu