Verejná konzultácia k datasetom s vysokou hodnotou (Smernica Open Data a PSI)15.11.2019

Dátová kancelária Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) iniciovala verejnú konzultáciu k definícii tzv. Datasetov s vysokou hodnotou (High Value Datasets), ktoré majú byť sprístupnené všetkými členskými krajinami EÚ podľa smernice Opendata/PSI.

Identifikované datasety je potrebné zaslať prostredníctvom nižšie uvedenej tabuľky na adresu "milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk", prípadne vyplniť tabuľku priamo do termínu 22.11.2019. Komunikácia ÚPVII k predmetnej konzultácii:

Milí kolegovia, záujemcovia o tému otvorených údajov,

Európska únia v júni 2019 vydala Smernicu 2019/1024 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (Open data a PSI).

Slovenské znenie Smernice nájdete napr. na stránke Dátovej kancelárie https://datalab.digital/dokumenty, presný link je: https://datalab.digital/wp-content/uploads/Smernica2019_1024OPENDATA.pdf

 V rámci uvedenej Smernice sa s cieľom podpory opakovaného používania zaviedlo 6 kategórií tzv. datasetov s vysokou hodnotou (High Value Datasets, príloha č. I Smernice):

1.            Geopriestorové údaje

2.            Pozorovanie Zeme a životné prostredie

3.            Meteorológia

4.            Štatistika

5.            Spoločnosti a vlastníctvo spoločnosti

6.            Mobilita

 Datasety, ktoré budú zaradené do týchto 6 kategórií, budú v súlade s Kapitolou V - Článkami 13 a 14 povinne zverejňované:

 a)      Bezplatne (s výnimkami v odsekoch 3,4 a 5 Článku 14)

b)      Strojovo čitateľné

c)       Poskytované prostredníctvom API

d)      V príslušných prípadoch poskytované na hromadné stiahnutie

 Identifikácia konkrétnych datasetov, ktoré budú zaradené do týchto 6 kategórií, má byť založená na posúdení ich potenciálu:

a) vytvárať významné sociálno-ekonomické alebo environmentálne prínosy a inovačné služby;

b) byť prínosom pre vysoký počet používateľov, najmä MSP;

c) pomôcť pri vytváraní príjmov a

d) na kombinovanie s inými súbormi údajov.

 Komisia aktuálne požiadala členské štáty, aby pripravili návrhy toho, aké konkrétne datasety by mali napĺňať tieto 3 kategórie:

1.            Geopriestorové údaje

2.            Pozorovanie Zeme a životné prostredie

3.            Meteorológia

tak, aby napĺňali horeuvedené požiadavky. Po zbere návrhov od všetkých členských krajín a po následných konzultáciách, bude EÚ vydaný zoznam datasetov, ktoré napĺňajú jednotlivé kategórie a členské štáty ich tak budú musieť povinne zverejňovať.

Keďže ide o novinku so zásadným dopadom nie len na ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ale aj na nimi zriadené tzv. verejné podniky, pripravili sme jednoduchý dotazník pre potenciálnych poskytovateľov, ale aj konzumentov datasetov v špecifikovaných 3 kategóriách:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WGiPncrXRDlEpvg_ajjCp1Eqwingd7nOCjrNlwI0jG4/edit#gid=0

 Prosíme Vás o jeho vyplnenie do 22.11.2019, prípadne aj o preposlanie ďalším záujemcom. Následne, po sumarizácii návrhov, predložíme výsledky pracovnej skupine K9.4 Lepšie dáta na vyjadrenie sa.

Ďakujeme za spoluprácu, v prípade otázok som k dispozícii,
príjemný deň,

Milan Andrejkovič