Verejná konzultácia k hodnoteniu smernice INSPIRE14.5.2021

Európska komisia sprístupnila v rámci procesu hodnotenia implementácie smernice INSPIRE verejnú konzultáciu. Cieľom tejto verejnej online konzultácie je zhromaždiť názory občanov a zainteresovaných strán EÚ na súčasný stav vykonávania smernice v členských štátoch a na výkonnosť smernice pri dosahovaní jej cieľov.

Dotazník sa skladá z dvoch častí. Prvá časť obsahuje všeobecné otázky týkajúce sa relevantnosti smernice INSPIRE pre občanov EÚ a je zameraná na všetkých respondentov tohto konzultačného dotazníka. Druhá časť dotazníka obsahuje podrobnejšie otázky týkajúce sa implementácie smernice a jej výkonu podľa piatich hodnotiacich kritérií (efektívnosť, účinnosť, súdržnosť, relevantnosť a pridaná hodnota EÚ). Táto druhá časť je zameraná najmä na respondentov, ktorých sa smernica alebo jej požiadavky priamo dotýkajú alebo na nich majú vplyv.

Odpovede je možné predložiť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 až 25 minút, v závislosti od toho, či odpovedáte iba na časť 1 alebo na časť 1 a 2. Reláciu môžete kedykoľvek prerušiť a pokračovať v odpovedi neskôr. Ak tak urobíte, nezabudnite si ponechať odkaz na svoje uložené odpovede, pretože iba tak k nim získate prístup. Povinné sú iba otázky označené červenou hviezdičkou. Po odoslaní svojich odpovedí online si budete môcť stiahnuť kópiu vyplneného dotazníka.

Odkaz na dotazník