Verejná konzultácia k návrhu Stratégie implementácie INSPIRE v SR do roku 202124.11.2017

Stratégia implementácie INSPIRE v Slovenskej republike (ďalej len Stratégia) predstavuje rámcový dokument, ktorý poskytuje prehľad podmienok a cieľov implementácie INSPIRE do roku 2021. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívne vynakladanie prostriedkov pri plnení požiadaviek INSPIRE v synergii s aktivitami eGovernment a Open Data. Dokument je k dispozícii na verejnú konzultáciu do termínu 01.12.2017.

V súvislosti so zabezpečením úlohy č. 1 v rámci Akčného plánu implementácie INSPIRE „Príprava INSPIRE implementačnej stratégie“bol pripravený návrh dokumentu „Stratégia implementácie INSPIRE v Slovenskej republike do roku 2021“. Dokument je po úvodnej konzultácii s členmi Koordinačnej rady a Expertnej skupiny Národnej infraštruktúry priestorových informácií sprístupnený na verejnú konzultáciu do termínu 01.12.2017.

Vaše námety a pripomienky prosíme zasielať formou sledovania zmien na adresu "martin.tuchyna@sazp.sk" s predmetom „SK_INSPIRE_Strategia“ do termínu 01.12.2017.

Dokument bude následne pripravený na finálnu revíziu a schválenie v rámci Koordinačnej rady Národnej infraštruktúry priestorových informácií.

Vopred ďakujeme za Vaše konštruktívne námety a pripomienky.