Verejná konzultácia k novele INSPIRE nariadenia pre interoperabilitu3.9.2021

Európska komisia sprístupnila na verejnú konzultáciu návrh novelizácie Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov. Cieľom tejto online konzultácie je získať spätnú väzbu od užívateľov k zlepšeniu danej novely.

Podstatou zmien v nariadení a prílohách nariadenia je snaha o podporu zjednodušenia implementácie nariadenia.

Najzásadnejšími zmenami sú:

- Vysvetlenie pojmu "voidable" tak, aby sa vyjasnilo, že pre atribúty nie je potrebné uvádzať žiadne hodnoty, ak v skutočnosti neexistujú.

- Odstránenie všetkých hodnôt číselníkov a enumerácií z nariadenia, čo umožní pravidelnejšiu aktualizáciu hodnôt číselníkov v súlade s technickým a technologickým pokrokom, ktorý je rýchlejší ako aktualizácia legislatívy. Súčasťou úprav je podpora odkazov na systém registrov (INSPIRE registry), ktorý bude prevádzkovať Európska komisia.

- Súradnicové referenčné systémy: V prílohe II súčasného nariadenia, bod 1.3.4. by pojem "Iné súradnicové referenčné systémy" mal byť upravený tak, aby bolo umožnené používanie ďalších súradnicových referenčných systémov (CRS). Toto ustanovenie má znížiť záťaž s implementáciou, ak členské štáty pridajú svoj národný CRS na podporovaný zoznam CRS, potom už nebudú musieť vytvárať a udržiavať  údaje tak v ich národných CRS, ako aj CRS vyžadovanom v INSPIRE. V tejto súvislosti by mala Európska komisia vytvoriť a prevádzkovať register CRS, ktorý bude obsahovať ich definície a parametre transformácie.

- Ďalšie malé úpravy v prílohách: Do príloh I, II, III a IV k nariadeniu by sa mal zaviesť rad menších úprav s cieľom zohľadniť technologický a vedecký vývoj a zabezpečiť súlad požiadaviek na priestorové údaje s vývojom súvisiacich tematických právnych predpisov. Najvýraznejšou zmenou je potreba harmonizácie s nariadením 166/2006 / ES o vytvorení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok a smernicou 2010/75 / EÚ o priemyselných emisiách.

Konzultácia je sprístupnená prostredníctvom webového sídla Európskej komisie do termínu 15.09.2021.

Pre zaslanie námetov a pripomienok je potrebná registrácia ECAS registrácia.

V prípade záujmu o ich zaslanie cez SK INSPIRE zastúpenie, je tieto potrebné zaslať cez e-mail: inspire[zavinac]enviro.gov.sk do termínu  13.09.2021.