Výsledky prieskumu Implementácie legislatívy INSPIRE a záujmu o projektovú podporu8.3.2020

Príspevok sumarizuje Výsledky prieskumu Implementácie legislatívy INSPIRE a záujmu o projektovú podporu prostredníctvom Národných projektov ESPUS a JPPÚS

Na základe záverov z rokovania Koordinačnej rady Národnej infraštruktúry priestorových informácií 12.12.2019 bol v priebehu mesiaca Február 2020 realizovaný prieskum Implementácie legislatívy INSPIRE a záujmu o projektovú podporu.

Prehľad výsledkov (snímky 12-15): Prezentácia z rokovania KR NIPI 29.06.2020

Prehľad príspevkov:

Rezort Povinná osoba Odkaz na príspevok 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Áno

Slovenská správa ciest Áno

Železnice Slovenskej republiky Áno

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. Áno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Áno
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Áno
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Topografický ústav Banská Bystrica Áno
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Áno
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Áno
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Áno
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Áno

Národné centrum zdravotníckych informácií Áno

Úrad verejného zdravotníctva SR Áno
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Áno

Slovenská agentúra životného prostredia Áno

Slovenský hydrometeorologický ústav Áno

Slovenská inšpekcia životného prostredia Áno

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Áno

Slovenský vodohospodársky podnik Áno

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Áno

Štátna ochrana prírody Áno

Výskumný ústav vodného hospodárstva Áno

Vodohospodárska výstavba Áno
Štatistický úrad Slovenskej republiky Áno
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Áno
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej  republiky pre investície a informatizáciu Áno