Výstupy 1.INSPIRE ESPUS Workshopu21.4.2022

Ministerstvo životného prostredia SR organizovalo 07.04.2022 1.workshop v rámci projektu ESPUS: INSPIRE požiadavky a očakávania. Podujatie bolo zamerané na posilnenie diskusie INSPIRE implementácie a ďalšieho rozvoja, interakciou so zástupcami dotknutých subjektov. Príspevok prináša sumarizáciu výstupov, ktoré budú slúžiť pre optimalizáciu ďalších súvisiacich podujatí a aktivít.

V rámci podujatia bol na úvod stručne uvedený kontext problematiky INSPIRE, projektu ESPUS a predstavený zámer série workshopov, prostredníctvom ktorých by sa mala posilniť diskusia k podpore implementácie INSPIRE a ďalších možností rozvoja.

Následne boli zosumarizované hlavné legislatívne požiadavky INSPIRE a naznačené možnosti potenciálu.

V druhej časti workshopu boli pripravené a prediskutované témy vo forme tzv. MURALs, prostredníctvom ktorých bolo možné posilniť interakciu a zapojenie účastníkov workshopu.

V záverečnej časti boli stručne spracované vstupy z interaktívnej časti a indikovaný ďalší postup v rámci workshopov a ďalších súvisiacich podujatí.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

  Interakcie s užívateľmi