Výstupy 2.INSPIRE ESPUS Workshopu27.9.2022

Ministerstvo životného prostredia SR organizovalo 20.09.2022 2.workshop v rámci projektu ESPUS: Harmonizáciou k interoperabilite. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Podujatie nadviazalo na úvodný workshop s cieľom adresovať oblasť samotného dátového obsahu - priestorové údaje a ich harmonizáciu s naplnením požiadaviek na interoperabilitu.

Po poskytnutí úvodného kontextu a objasnení motivácií boli po predstavení príkladov harmonizácie a vymedzení kľúčových konceptov INSPIRE interoperability identifikované hlavné výzvy zo strany organizátora pre iniciovanie následnej diskusie.

V druhej časti workshopu boli pripravené a prediskutované témy vo forme tzv. MURALs, prostredníctvom ktorých bolo možné posilniť interakciu a zapojenie účastníkov workshopu.

V záverečnej časti boli stručne spracované vstupy z interaktívnej časti a indikovaný ďalší postup v rámci workshopov, školení a ďalších súvisiacich podujatí.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

  Závery
  Interakcie s účastníkmi