Výstupy 4.INSPIRE ESPUS Workshopu "Metaúdaje"8.11.2022

Dňa 03.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 4.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "Metaúdaje”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Tento workshop, realizovaný v rámci projektu ESPUS, bol venovaný poslednej INSPIRE technologickej komponente, pričom však adresoval aj širší kontext metaúdajov. V úvodnej časti bol zameraný na pokračovanie aktivít v oblasti podpory prípravy Enterprise architektúry INSPIRE na Slovensku, tentoraz na aplikačno - dátovej úrovni. Následne bol predstavený všeobecný prehľad problematiky metaúdajov s prepojením na INSPIRE a ďalšie domény. Zároveň boli s účastníkmi nazdieľané najčastejšie výzvy, identifikované v kontexte metaúdajov v rámci INSPIRE a eGovernmentu (vrátane Open Data). Počas podujatia boli zbierané relevantné vstupy od účastníkov workshopu, ktoré boli v závere stručne zosumarizované.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Motivácia a kontext
02 Základné info k metaúdajom
03 Výzvy a príležitosti
04 Závery
05 Interakcie