Prieskum alternatívnych formátov pre INSPIRE priestorové údaje27.3.2018

Krátky prieskum k výberu alternatívnych formátov pre INSPIRE priestorové údaje, prostredníctvom ktorého je možné do 05.04.2018 pomôcť pri nastavení preferencií pre praktickejšie sprístupnenie a zdieľanie priestorových údajov aj za Slovenskú republiku.

V súčasnosti sú priestorové údaje sprístupňované prostredníctvom odporúčaného kódovania vo formáte GML pre vektorové údaje, pričom (v zmysle dokumentu D2.7: Guidelines for the encoding of spatial data) je možné použiť aj ďalšie pravidlá kódovania (formáty), ktoré však musia byť dostatočne zdokumentované a podporované ako ďalšie pravidlá kódovania. V prípade rastrových údajov (coverages) sú kladené špecifické požiadavky na kódovanie podľa jednotlivých relevantných INSPIRE tém (napr. GML v kombinácii TIFF/jpeg2000).

Na základe viacerých požiadaviek pre zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia priestorových údajov bola iniciovaná Aktivita 2017.2 on alternative encodings for INSPIRE data s cieľom pripraviť podporu aj pre ďalšie formáty prostredníctvom alternatívnych pravidiel kódovania.

Keďže je v súčasnosti k dispozícii niekoľko formátov, zástupcovia EC JRC iniciovali interný prieskum dopytu v rámci členských štátov EÚ po preferovanom kódovaní ako podklad pre prioritizáciu aktivít PS 2017.2 v rámci pripravovanej diskusie počas nadchádzajúceho stretnutia INSPIRE MIG T 11-12.04.2018 v Talianskej Ispre.

Pre zabezpečenie konsolidovaného príspevku za SR, MŽP SR pripravilo krátky prieskum, v rámci ktorého je možné indikovať ktorý formát by mal byť podporený a s vysokým potenciálom na uplatnenie v praxi, pre ktorý by mali byť pripravené relevantné pravidlá kódovania.

Vaše preferencie prosíme uveďte prostredníctvom tohto krátkeho dotazníka do termínu 05.04.2018.

Za Vaše príspevky vopred ďakujeme. SK INSPIRE team.