Metaúdaje

Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie. Sú to vo všeobecnosti údaje o údajoch.Transpozícia požiadaviek smernice INSPIRE v oblasti Metaúdajov patrí v zmysle Roadmap Transpozície INSPIRE medzi oblasť s najkratšími termínmi a teda najvyššou mierou priority. Požiadavky na túto oblasť sú zosumarizované v podobe INSPIRE Implementačných pravidiel pre Metaúdaje (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 268/2010).

Legislatívne záväzné požiadavky:

Technické odporúčania a ostatná dokumentácia:

Aplikačno programové rozhrania: