Metaúdaje

Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie. Sú to vo všeobecnosti údaje o údajoch.Transpozícia požiadaviek smernice INSPIRE v oblasti Metaúdajov patrí v zmysle Roadmap Transpozície INSPIRE medzi oblasť s najkratšími termínmi a teda najvyššou mierou priority. Požiadavky na túto oblasť sú zosumarizované v podobe INSPIRE Implementačných pravidiel pre Metaúdaje (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 268/2010).

Legislatívne záväzné požiadavky:

Technické odporúčania a ostatná dokumentácia:

Url adresa pre národnú katalógovú službu (CSW):

Upozornenie:

Prevádzka pôvodnej Národnej katalógovej služby (http://csw.sazp.sk/?service=CSW&request=GetCapabilities&version=2.0.2&reques), vrátane Metainformačného katalógu rezortu životného prostredia (http://geop.sazp.sk/catalog-client/) bude ukončená k 30.04.2017! Od 01.05.2017 bude Národná vyhľadávacia služba zabezpečovaná Registrom priestorových informácií.

Slovenský národný  metaúdajový profil: Verzia 27.05.2015