EnviroInfo

SAŽP v súčasnosti prevádzkuje Metainformačný systém informácií o životnom prostredí EnviroInfo, ktorý slúži na zber a prezentáciu metaúdajov (opisných informácií) o dokumentoch, databázach, mapách, vektorových a rastrových priestorových údajoch a iných údajoch, ktoré majú v danom kontexte význam pre životné prostredie v zmysle definície informácie o životnom prostredí podľa zákona NR SR č. 205/2004 Z.z  z 12. marca 2004 o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.
Metainformačný systém tvorí jeden z kľúčových elementov nevyhnutných pre vytvorenie environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií v zmysle INSPIRE. Tento rámec poskytuje prepojenie na národnú a medzinárodnú úroveň.V tomto období prebieha proces inovácie a harmonizácie tejto aplikácie vrátane zavedenia nového metaeditora.