Testovanie a validácia súladu

Táto sekcia bude postupne poskytovať informácie o požiadavkách, rozsahu ako aj možnostiach validačných mechanizmoch určených pre overenie súladu priestorových údajov, služieb a ich metaúdajov.

Rozsah testovania súladu

Pri testovaní súladu je potrebné zohľadňovať:

1. Legislatívne požiadavky:

2. Technické odporúčania:

Napriek spoločnému legislatívnemu a technickému rámcu má samotné posudzovanie súladu jednotlivých INSPIRE komponenty svoje špecifiká:

1. Metaúdaje

V prípade metaúdajov je validácia realizovaná pre overenie súladu s ISO štandardmi a INSPIRE Vykonávacími predpismi pre metaúdaje na troch úrovniach:

 • Metaúdaje pre vyhľadávanie (discovery) - špecifické pre priestorové údaje a služby;
 • Metaúdaje pre hodnotenie (evaluation) - metaúdaje na úrovni súboru priestorových údajov so špecifickými požiadavkami pre jednotlivé INSPIRE témy;
 • Metaúdaje pre využitie (use) - metaúdaje na úrovni objektov so špecifickými požiadavkami pre jednotlivé INSPIRE objekty.

2. Sieťové služby

Majú spoločné požiadavky na testovanie zadefinované pre jednotlivé typy prostredníctvom Vykonávacích predpisov pre sieťové služby:

 • Kvalita (Výkon, Kapacita, Dostupnosť);
 • Rozhranie  (Zoznam podporovaných operácii  a ich parametrov);
 • Obsah (metaúdaje, údajové modely);
 • Ostatné špecifické požiadavky pre jednotlivé typy služieb (napr. parametre vyhľadávania., viacjazyčnosť).

3. Priestorové údaje

Je možné validovať prostredníctvom INSPIRE Abstraktnej testovacej sady (ATS). Testovanie súladu štruktúry a obsahu priestorových informácií prostredníctvom ATS je realizované voči:

 • Požiadavkám definovaným vykonávacími predpismi pre interoperabilitu priestorových údajov (Nariadenie Komisie 1089/2010);
 • Požiadavkám a odporúčaniam definovaným definovaných na úrovni Technických usmernení (Údajových špecifikácií).

Dotknuté subjekty a forma deklarácie súladu

Požiadavka na zabezpečenie súladu priestorových údajov, služieb a ich metaúdajov je adresovaná členským štátom a konkrétnym poskytovateľom priestorových údajov, služieb a ich metaúdajov, pričom súlad so špecifikáciami jednotlivých INSPIRE komponent je popísaný prostredníctvom metaúdajov. Deklarácia súladu je realizovaná prostredníctvom metaúdajového prvku „Conformity“ (Súlad) a jeho podriadených prvkov „Specification“ (Špecifikácia) obsahujúceho citáciu relevantných Vykonávacích predpisov a „degree of conformity“ (Stupeň súladu), identifikujúceho mieru súladu s danou špecifikáciou (Conformant, Not conformant, Not evaluated).

Nástroje na testovanie súladu  

Technologický vývoj nástrojov postupne reflektuje vývoj v oblasti legislatívy, štandardizácie a technickej dokumentácie. V súčasnosti sú preto dostupné len niektoré nástroje predovšetkým na validáciu súladu na úrovni metaúdajov a sieťových služieb (zatiaľ na úrovni vyhľadávacích a zobrazovacích služieb), pričom ich použitie má len informatívny charakter.

V rámci aktivít INSPIRE Maintenance and implementation Work Programme 2016-2020 Európska komisia v spolupráci s členskými krajinami EÚ zabezpečuje v rámci aktivity 2016.3 Validation & conformity podporu pre vývoj nástrojov na testovanie súladu (INSPIRE validator).

Online validačné nástroje:

 1. Spoločný INSPIRE validátor - poskytuje nástroj na testy pre INSPIRE technické usmernenia k metaúdajom (v 1.3), ukladacím službám (ATOM a WFS) a údajovým témam z prílohy I (ver.1.0.0).
 2. INSPIRE Geoportal Metadata Validator– poskytuje nástroj na validáciu metaúdajov prostredníctvom webaplikácie ako aj webovej služby;
 3. GDI-DE Testsuite  - nástroj na validáciu INSPIRE metaúdajov, katalógových služieb CSW 2.0.2 AP ISO 1.0, mapových služieb WMS 1.1.1 a 1.3.0 a INSPIRE vyhľadávacích a zobrazovacích služieb;
 4. Validačná služba registra priestorových informácií –Služba slúži na validáciu metaúdajových záznamov. Používateľ môže validovať metaúdaje a služby priestorových údajov vo forme predpísanej XML štruktúry;

Off-line validačné nástroje:

 1. CatMDEdit – opensource MD editor – poskytuje nástroj na tvorbu a validáciu metaúdajov;
 2. Altova XML Spy – XML editor – poskytuje validáciu voči XML schémam;
 3. MDValidator  – opensource validátor – umožňuje validovať metaúdajové záznamy vo formáte XML voči INSPIRE požiadavkám.

Zoznam nástrojov bude priebežne aktualizovaný.

Ak viete o nejakom nástroji, ktorý v predmetnom zozname absentuje, vopred ďakujeme za preposlanie odkazu prostredníctvom tohto e-mail kontaktu, prípadne za poskytnie strucnych informácii, ak zdroj nie je dostupný on-line.