Koordinácia

Pre úspešnú implementáciu infraštruktúry priestorových informácií je potrebná koordinácia dotknutých subjektov tak na Európskej úrovni ako aj na úrovni národnej.

Realizácia procesu koordinácie je tvorená súborom komunikačných a organizačných nástrojov, zabezpečujúcich výmenu informácií smerom z EÚ na národnú a nižšie úrovne ako aj spätne.

 

Koordinačným orgánom pre budovanie infraštruktúry je Koordinačná rada Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (Koordinačná rada NIPI) tvorená zástupcami jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy, podľa zákona o NIPI. Koordinačná rada NIPI je zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia. Jej hlavnou úlohou je koordinácia činnosti povinných osôb pri uplatňovaní zákona o NIPI.  Členov menuje a odvoláva minister životného prostredia[S1] .


 [S1]Toto platí aj pre zástupcov z ostatných rezortov? Nie je formálny proces iný?