Úroveň EÚ

V proces budovania INSPIRE na Európskej úrovni kľúčovú úlohu zohrávajú nasledovné organizačné subjekty:

INSPIRE Committee (IC)

Regulačný charakter implementačných pravidiel INSPIRE vyžaduje aby ich Komisia prezentovala Regulačnému výboru zástupcov členských krajín nazývanému tiež INSPIRE Committee.
Hlavnou úlohou INSPIRE Committee je podpora Komisie a vyjadrenie názoru na koncept implementačných pravidiel navrhnutých Komisiou. Vyjadrenie názoru k tomuto návrhu prebieha formou hlasovania.

Viac informácií

Maintenance and implementation group (MIG)

MIG je poradný orgán INSPIRE Committee, pozostávajúci zo zástupcov MSCP s cieľom zabezpečiť identifikáciu, prioritizáciu a adresovanie úloh vyplývajúcich z implementácie a zabezpečenia prevádzky INSPIRE v jednotlivých členských štátoch.  Predmetné poslanie bude realizovať v oblasti implementácie a prípadnej revízie súvisiacej legislatívnej a technickej dokumentácie ako aj v oblasti technológií, štandardov, metód, koherentnosti medzi jednotlivými INSPIRE komponentami a súvisiacimi komunikačnými opatreniami. Úlohou MSCP je zabezpečiť zber a spracovanie námetov pre MIG z úrovne členských štátov, vrátane poskytovania informácií o aktivitách MIG späť na národnú úroveň. SR je v MIG zastúpená prostredníctvom SAŽP. V prípade akýchkoľvek otázok, námetov a pripomienok, prosím kontaktujte SK MIG zastúpenie.

Viac informácií...

Member State Contact Points (MSCP)

Každý členský štát nominuje svoj INSPIRE MSCP kontaktný bod. Spravidla je týmto kontaktným bodom verejná inštitúcia, ktorá je zodpovedná za spoluprácu a plnenie záväzkov voči Komisii vo vzťahu k iniciatíve INSPIRE.
Úlohou kontaktných bodov jednotlivých členských štátov je zabezpečenie výsledkov v oblasti transpozície INSPIRE v národnej legislatíve. Kontaktné body budú tiež zodpovedné za zabezpečenie pravidelného informovania o implementácii iniciatívy INSPIRE v členskej krajine a reportovanie členského štátu smerom k EC.

Viac informácií

Consolidation Team (CT)

Reprezentuje koordinačný orgán pozostávajúci zo zástupcov inštitúcii Európskej komisie aktívne participujúcich na procese koordinácie tvorby a aktualizácie legislatívnej a technickej INSPIRE dokumentácie. Medzi tieto inštitúcie patria: DG Environment, DG Joint Research Centre, European Environmental Agency a Eurostat.

Viac informácií

Pool of experts (PoE)

Predstavuje znalostnú databázu expertov reprezentujúcich dotknuté komunity a organizácie. Experti z PoE budú prizívaný podľa požiadaviek identifikovaných v rámci plnenia jednotlivých úloh MIG prostredníctvom špecifických podskupín. Databáza taktiež poskytne priestor na možnosť oslovenia odborníkov podieľajúcich sa, alebo deklarujúcich záujem o aspekty týkajúce sa implementácie a zabezpečenia prevádzky INSPIRE. Registrácia v uvedenej databáze je otvorená všetkým záujemcom, vrátane zoznamu registrovaných expertov.

Viac informácií...

Interoperability Solutions for European Public Administrations Working Group on Spatial Information and Services (ISA SIS WG)

ISA SIS WG bola zriadená ako poradný orgán ISA Committee, s cieľom pomáhať pri definícií požiadaviek,  priorít a stanovení smeru ISA akcií zameraných na priestorové informácie a služby. Medzi hlavné aktivity pracovnej skupiny bude patriť identifikácia možností prepojenia a vzájomnej konzistencie aktivít iniciatív INSPIRE,  eGovernment a Open Data. SR je v ISA SIS WG zastúpená prostredníctvom SAŽP v úzkej spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek otázok, námetov a pripomienok, prosím kontaktujte SK ISA SIS WG zastúpenie.


Ostatné zainteresované organizácie

Legally Mandated Organisations (LMO)

Legally Mandated Organisations (LMOs) sú štátne a verejné organizácie, ktoré už boli alebo budú delegované na zostavenie a prevádzku jedného alebo niekoľkých komponentov národných alebo regionálnych SDI a sú vhodným prispievateľom príslušných komponentov INSPIRE za členský štát.  
Tieto komponenty pokrývajú všetky oblasti aktivít zameraných na INSPIRE a môžu byť technického, strategického alebo organizačného charakteru.

Úlohou resp. účasťou ostatných zainteresovaných organizácií, môže byť jedna alebo niekoľko nasledovných činností: podávanie informácií, hodnotenie INSPIRE výsledkov, návrhy expertov, podávanie referenčných materiálov a testovanie špecifikácií návrhov.

Spatial Data Interest Community (SDIC)

Sú všetky ostatné subjekty participujúce, prípadne dotknuté aktivitami INSPIRE. Spatial Data Interest Communities (SDICs) v sebe spájajú odborné vedomosti užívateľov, tvorcov a transformátorov priestorových údajov, technické kompetencie, finančné zdroje, politické stratégie so záujmom lepšieho využitia týchto zdrojov pre manažment a riadenie priestorových údajov a prevádzkovanie služieb priestorových dát.    
Prostredníctvom svojich aktivít riadia dopyt po priestorových dátach a službách priestorových dát. Hlavnými silami, ktoré stáli za prirodzeným formovaním a následným vznikom SDICs sú environmentálny monitoring, reporting a tiež vývoj aplikácií a služieb environmentálneho manažmentu.
SDICs vedia zo svojej pozície veľmi dobre posúdiť ktoré priestorové údaje sú požadované pri rôznych environmentálnych problémoch, v rozsahu lokálnych, regionálnych, národných až po pan-európske aplikácie.
Úlohou resp. účasťou ostatných zainteresovaných organizácií, môže byť jedna alebo niekoľko nasledovných činností: podávanie informácií, hodnotenie INSPIRE výsledkov, návrhy expertov, podávanie referenčných materiálov a testovanie špecifikácií návrhov.

 

Drafting Teams (DT)

Drafting Teams (DTs) boli skupiny expertov navrhnutých SDICs a LMOs a vybraných prostredníctvom CT s cieľom podieľať sa na procese tvorby implementačných pravidiel v oblasti metaúdajov, sieťových služieb, zdieľania údajov a služieb a monitoringu a reportingu údajov.

Úlohou DT bola analýza a hodnotenie referenčných materiálov poskytnutých pre danú tému, s cieľom navrhnúť implementačné pravidlá INSPIRE a poskytnúť odporúčania pre CT v prípade protichodných alebo kolidujúcich technických špecifikácií a iných problémov.

Thematic Working Group (TWG)

Thematic Working Groups vznikli za účelom podpory prípravy technických údajových špecifikácií pre témy zahrnuté v Annex I, II, a III smernice INSPIRE.   
TWGs pozostávajú z expertov v jednotlivých témach priestorových údajov. Ich skúsenosti a schopnosti umožňujú posudzovanie, uplatňovanie a racionalizáciu štandardizačných a harmonizačných iniciatív rôznych medzinárodných, národných, regionálnych a lokálnych iniciatív s cieľom dosiahnuť interoperabilitu a ak je to možné harmonizáciu súborov priestorových údajov a služieb.