Akčný plán

Na základe listu env.d.4(2015)5999188 a záverov bilaterálneho stretnutia medzi zástupcami Slovenskej republiky a Európskej komisie zo dňa 11.03.2016 v Bruseli a v súlade so Stratégiou implementácie INSPIRE v SR bol pripravený Akčný plán implementácie INSPIRE pre obdobie rokov 2016-2021. Predmetný akčný plán bol pripravený Kontatným bodom za INSPIRE pre SR a schválený konzultáciou s Koordinačnou radou Národnej infraštruktúry priestorových informácií. Dokument bol taktiež sprístupnený k verejnej konzultácii. Plná verzia je k dispozícii v prílohe 10.4 INSPIRE Správy členského štátu:  Slovenská republika, 2016.

Slovenská Republika - INSPIRE Akčný Plán 2016 - 2021 

P.Č.

Názov Aktivity

(Výstup aktivity)

Míľnik

Zodpovedný  /spolu-zodpovedný

Poznámka

Stav plnenia

 

Koordinácia

 

 

 

 

01

Príprava INSPIRE implementačnej stratégie

(INSPIRE implementačná stratégia)

09/2016

MŽP SR / KR NIPI

Dokument poskytujúci podrobné spresnenie podmienok implementácie legislatívnych požiadaviek Smernice INSPIRE (2007/2/ES) pre obdobie rokov 2016 - 2020

Splnená

 

 

02

Koordinácia aktivít Expertnej skupiny a Technických skupín

(Organizovanie a dokumentácia aktivít a výstupov Expertnej skupiny a Technických skupín)

2016 - 2020

MŽP SR / KR NIPI

Pravidelné informácie poskytované členom Koordinačnej rady a publikované prostredníctvom webstránok SK INSPIRE

Plnená priebežne

03

Koordinácia s aktivitami eGovernment a Open Data

(Úlohy a výstupy v súlade s požiadavkami eGovernment a príprava údajov pre Portál otvorených dát + ďalšie súvisiace výstupy)

2016 - 2021

MŽP SR / ÚPVII / USVROS / KR NIPI

Koordinácia s aktivitami eGovernment a Otvorených údajov 

Plnená priebežne:

* PS Lepšie dáta

* OGP

*ISA WGGS

 

 

04

Zvyšovanie povedomia o NIPI

(Organizácia konferencií, EnviroIForum, INSPIRUJME SE, publikácia informácií cez webstránky SK INSPIRE)

2016 - 2021

MŽP SR / KR NIPI

Podujatia, publikované a odkomunikované informácie

 Plnená priebežne

 

Interoperabilita priestorových údajov a služieb

 

 

 

 

05

Inventarizácia a vyhodnotenie INSPIRE mapovacích tabuliek

(Zoznam identifikovaných INSPIRE mapovacích tabuliek s relevantnou aktualizáciou Registra Povinných osôb)

2016

MŽP SR

Výsledky analýzy implementované v Registry povinných osôb

 

Plnená priebežne

06

Usmernenie k Interoperabilite priestorových údajov a služieb

(Aktualizované prezentácie a v prípade potreby aj video usmernenia)

2016

MŽP SR

 

Plnená priebežne

07

Identifikácia prioritných priestorových údajov

(Identifikované priestorové údaje)

2016

MŽP SR / KR NIPI

Prioritizácia na základe aktivity MIWP "Priority list of data sets" a INSPIRE legislatívnych požiadaviek (novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE)

Plnená priebežne

08

Poskytnutie úvodných prioritných súborov priestorových údajov

(Sprístupnené úvodné prioritné priestorové údaje)

2016

KR NIPI

Harmonizované súbory priestorových údajov  - v prípade novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE. Pre ostatné prípady môžu ostať súbory v pôvodnej štruktúre akej sú vytvárané a spravované.

 Splnená

09

Poskytnutie všetkých prioritných súborov priestorových údajov

(Sprístupnené zostávajúce prioritné priestorové údaje)

 

12/2018

MŽP SR / KR NIPI

* V rámci aktivít "MIWP action Priority list of data sets".

Plnená priebežne

10

Poskytnutie ostatných súborov priestorových údajov v súčasnej podobe.

(Sprístupnené priestorové údaje v súčasnej podobe)

 

12/2016

KR NIPI

Poskytnutie súborov priestorových údajov spadajúcich obsahovo do definícií INSPIRE v súčasnej podobe (štruktúre)

Plnená priebežne

11

Poskytnutie všetkých súborov priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE

(Sprístupnené všetky harmonizovanbé dostupné súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE)

2017

KR NIPI

 

 Splnená

12

Poskytnutie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE

(Sprístupnené všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE)

2018

KR NIPI

 

Zatiaľ splnená len čiastočne

13

Poskytnutie všetkých zostávajúcich súborov priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE)

(Sprístupnené všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE)

2020

KR NIPI

 

Zatiaľ splená len čiastočne

 

Metaúdaje

 

 

 

 

14

Dokumentácia prioritných súborov priestorových údajov a služieb prostredníctvom metaúdajov

(Metaúdaje pre prioritné súbory priestorových údajov a služieb)

2016

MŽP SR / KR NIPI

* Na základe vývoja diskusie na Európskej úrovni INSPIRE aktivít "MIWP 2021 - 2024".

 Plnená priebežne

15

Dokumentácia ostatných súborov priestorových údajov v súčasnej podobe z príloh II a III Smernice INSPIRE)prostredníctvom metaúdajov

(Metaúdaje pre ostatné súbory priestorových údajov v súčasnej podobe z príloh II a III Smernice INSPIRE

12/2016

KR NIPI

 

 Plnená priebežne

16

Pravidelná aktualizácia metaúdajov pre harmonizované súbory priestorových údajov a služby, ktoré sú v súlade s legislatívnymi požiadavkami a technickými odporúčaniami

(Metaúdaje dokumentujúce harmonizované súbory priestorových údajov a služby)

2017-2021

KR NIPI

 

 Plnená priebežne

 

Služby priestorových údajov

 

 

 

 

17

Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre zdokumentované prioritné súbory priestorových údajov

(Prioritné súbory priestorových údajov dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)

TBD*

MŽP SR / KR NIPI


 

 Plnená priebežne

18

Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre zdokumentované ostatné súbory priestorových údajov v súčasnej podobe

(Ostatné zdokumentované súbory priestorových údajov v súčasnej podobe dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)

12/2016

KR NIPI

 

 Plnená priebežne

19

Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky priestorové údaje z prílohy I Smernice INSPIRE

(Všetky priestorové údaje z prílohy I Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)

2017

KR NIPI

 

 Splnená

20

Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE

(Všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)

2018

KR NIPI

 

Zatiaľ splnená len čiastočne

21

Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE

(Všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)

2020

KR NIPI

 

Zatiaľ splnená len čiastočne

 

Zdieľanie údajov a služieb 

 

 

 

 

22

Tvorba "Licenčnej politiky NIPI" 

(Dokument "Licenčnej politiky NIPI")

2016

TPVSS / KR NIPI

 

 Splnená

23

Využívanie Harmonizovaných Dohôd o spoločnom využívaní súborov a služieb priestorových údajov 

2016

KR NIPI

Využívaním Základných licencií

 Plnená čiastočne

 

Monitoring a reporting

 

 

 

 

24

Príprava SK INSPIRE monitoringu pre 2015 - 2020

(SK INSPIRE Monitoring 2016-2021)

Každoročne

MŽP SR / KR NIPI

 

 Splnená

25

Príprava SK INSPIRE Správ 2016, 2019 (SK INSPIRE Správy 2016, 2019)

2016, 2019

MŽP SR / KR NIPI

 

 Splnená

Poznámky: KR NIPI je v súčasnosti zastúpená nasledovnými organizáciami.

Zodpovednosť jednotlivých členov KR NIPI je potrebné interpretovať v nádväznosti na Organizačný a rokovací poriadok KR NIPI a súvisiaci legislatívny rámec.