O INSPIRE

INSPIRE je iniciatívou Európskej komisie a členských štátov Európskej únie ako aj EFTA krajín. Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14. marca 2007 s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie Európskej infraštruktúry priestorových informácií. Stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov.

Základné princípy INSPIRE:

  • údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni kde sa to deje najefektívnejšie
  • možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami
  • priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy a používané ďalšími úrovňami
  • priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie
  • jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie  vhodnosti ich použitia na daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné tieto údaje použiť

INSPIRE by mala byť založená na infraštruktúrach pre priestorové informácie, ktoré sú vytvárané členskými štátmi a zosúladené so spoločnými vykonávacími pravidlami a ktoré sú doplnené opatreniami na úrovni Spoločenstva. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, aby boli infraštruktúry pre priestorové informácie vytvorené členskými štátmi navzájom zlučiteľné a použiteľné ako v Spoločenstve, tak aj za hranicami Spoločenstva.

Implementácia a prevádzka INSPIRE v Slovenskej republike je realizovaná prostredníctvom Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (NIPI).