INSPIRE Zoznam povinných osôb

Zoznam povinných osôb vedie v zmysle § 12 ods.4 zákona č. 3/2010 Z. z. (Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Jeho hlavným cieľom je transparentná organizačná podpora implementácie INSPIRE v SR. Tá spočíva v aktuálnom prehľade dotknutých subjektov, identifikácií gestorstva jednotlivých INSPIRE tém, vrátane zabezpečenia efektívneho zvyšovania miery povedomia a znalostí v problematike INSPIRE.

V prípade, ak sú vaše údaje v zozname neaktuálne, prosím kontaktujte nás.


Filter        Príloha: 1     Téma: 1     Názov: Súradnicové referenčné systémy Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): ÚGKK SR
Povinná osoba (organizácia): ÚGKK SR
Právny predpis: Zákon 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii


Príloha: 1     Téma: 2     Názov: Sústavy súradnicových sietí Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort):
Povinná osoba (organizácia):
Právny predpis:


Príloha: 1     Téma: 3     Názov: Geografické názvoslovie Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): ÚGKK SR
Povinná osoba (organizácia): ÚGKK SR
Právny predpis: Zákon 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii


Príloha: 1     Téma: 4     Názov: Správne jednotky Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): ÚGKK SR, MV SR
Povinná osoba (organizácia): ÚGKK SR, MV SR
Právny predpis: Zákon 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR; Zákon 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike


Príloha: 1     Téma: 5     Názov: Adresy Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MV SR
Povinná osoba (organizácia): MV SR
Právny predpis: Zákon 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR


Príloha: 1     Téma: 6     Názov: Parcely katastra nehnuteľností Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): ÚGKK SR
Povinná osoba (organizácia): ÚGKK SR
Právny predpis: Zákon 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností


Príloha: 1     Téma: 7     Názov: Dopravné siete Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MDVRR SR, ÚGKK SR, MPRV SR
Povinná osoba (organizácia): SSC, ŽSR, Dopravný úrad, LPS SR, NLC
Právny predpis: Zákon 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon); Zákon 143/1998 Z.z. o civilnom letectve; Vojenský letecký predpis č 1.1; Zákon 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach; Zákon 26/1964 Z.z. o vnútrozemskej plavbe


Príloha: 1     Téma: 8     Názov: Hydrografia Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR, MPRV SR
Povinná osoba (organizácia): SHMÚ, SVP, VÚVH, Vodohospodárska výstavba, NLC, Hydromeliorácie š. p.
Právny predpis: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon); Zákon 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe; Zákon 287/1994 Z.z. o ochrane prirody a krajiny


Príloha: 1     Téma: 9     Názov: Chránené územia Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR, MK SR
Povinná osoba (organizácia): ŠOP SR, SMOPaJ, SAŽP, Pamiatkový úrad SR
Právny predpis: Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny; Zákon 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu


Príloha: 2     Téma: 1     Názov: Výškové modely zemského povrchu Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): ÚGKK SR
Povinná osoba (organizácia): ÚGKK SR
Právny predpis: Zákon 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii


Príloha: 2     Téma: 2     Názov: Krajinná pokrývka (land cover) Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR, MPRV SR
Povinná osoba (organizácia): NLC, SAŽP
Právny predpis: Zákon 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny


Príloha: 2     Téma: 3     Názov: Ortofotosnímky Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): ÚGKK SR, MPRV SR
Povinná osoba (organizácia): ÚGKK SR, NLC
Právny predpis: -


Príloha: 2     Téma: 4     Názov: Geológia Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): ŠGÚDŠ
Právny predpis: Zákon 569/2007 Z.z.o geologických prácach; Zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon)


Príloha: 3     Téma: 1     Názov: Štatistické jednotky Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): ŠÚ SR
Povinná osoba (organizácia): ŠÚ SR
Právny predpis: Zákon 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike


Príloha: 3     Téma: 2     Názov: Budovy Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): ÚGKK SR
Povinná osoba (organizácia): ÚGKK SR
Právny predpis: Zákon 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii; Zákon 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


Príloha: 3     Téma: 3     Názov: Pôda Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MPRV SR
Povinná osoba (organizácia): NLC, NPPC – VÚPOP
Právny predpis: Zákon 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy


Príloha: 3     Téma: 4     Názov: Využitie územia Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MPRV SR, MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): NLC, NPPC – VÚPOP, SAŽP
Právny predpis: Rôzne


Príloha: 3     Téma: 5     Názov: Ľudské zdravie a bezpečnosť Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MZ SR, MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): ÚVZ, ŠOP SR
Právny predpis: Zákon 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia; Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príloha: 3     Téma: 6     Názov: Verejné a štátne služby Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MH SR, MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): MH SR, VÚVH
Právny predpis: Rôzne


Príloha: 3     Téma: 7     Názov: Zariadenia na monitorovanie životného prostredia Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MPRV SR, MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): NPPC – VÚPOP, ÚKSÚP, VÚVH, SHMÚ, SAŽP, ŠOP SR
Právny predpis: Uznesenie vlády č. 449 z 26. mája 1992 - Koncepcia monitoringu životného prostredia a Koncepcia integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia SR


Príloha: 3     Téma: 8     Názov: Výrobné a priemyselné zariadenia Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MH SR, MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): MH SR, SHMÚ, VÚVH
Právny predpis: Rôzne právne predpisy z rezortu MH SR


Príloha: 3     Téma: 9     Názov: Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MPRV SR
Povinná osoba (organizácia): ÚKSÚP, PS SR š. p.
Právny predpis: Rôzne právne predpisy z rezortu MPRV SR


Príloha: 3     Téma: 10     Názov: Rozmiestnenie obyvateľstva - demografia Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): ŠÚ SR
Povinná osoba (organizácia): ŠÚ SR
Právny predpis: Zákon 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike


Príloha: 3     Téma: 11     Názov: Spravované – obmedzené – regulované zóny a jednotky podávajúce správy Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): ŠOP SR, VÚVH
Právny predpis: Rôzne


Príloha: 3     Téma: 12     Názov: Zóny prírodného rizika Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): SHMÚ
Právny predpis: Zákon 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe


Príloha: 3     Téma: 13     Názov: Atmosférické podmienky Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): SHMÚ
Právny predpis: Zákon 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe


Príloha: 3     Téma: 14     Názov: Meteorologické geografické prvky Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): SHMÚ
Právny predpis: Zákon 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe


Príloha: 3     Téma: 17     Názov: Biogeografické regióny Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): ŠOP SR
Právny predpis: Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny


Príloha: 3     Téma: 18     Názov: Habitaty a biotopy Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): ŠOP SR
Právny predpis: Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny


Príloha: 3     Téma: 19     Názov: Výskyt druhov Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): ŠOP SR
Právny predpis: Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny


Príloha: 3     Téma: 20     Názov: Zdroje energie Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MH SR, MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): ŠGÚDŠ, Hlavný banský úrad
Právny predpis: Zákon 44/1988 Z.z. o ochrane a využití nerastného bohatstva; Zákon 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)


Príloha: 3     Téma: 21     Názov: Zdroje nerastných surovín Údajová špecifikácia
Povinná osoba (rezort): MH SR, MŽP SR
Povinná osoba (organizácia): ŠGÚDŠ, Hlavný banský úrad
Právny predpis: Zákon 44/1988 Z.z. o ochrane a využití nerastného bohatstva; Zákon 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)