ESPUS

Informácie k projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Základné informácie k projektu:

Názov projektu: Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS)

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov a služieb.

Sumárne info projektu:

Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia SR Rozpočet projektu: 1 975 738,06 EUR
Rozpočet projektu: 1 975 738,06 EURZdroj financovania: Operačný program Efektívna verejná správa (EVS)Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Zdroj financovania: Operačný program Efektívna verejná správa (EVS)
Začiatok implementácie: 01.01.2020
Ukončenie projektu: 31.12.2022

#espus

Parciálne ciele projektu:

  • Zvýšenie dostupnosti a harmonizovaného zdieľania priestorových údajov a služieb
  • Podpora rozhodovania a posilnenie kapacít vo verejnej správe efektívnym manažmentom priestorových údajov a služieb
  • Zlepšenie využívania priestorových údajov a služieb

Projekt ESPUS má úzky súvis a prepojenie s projektom Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS), pripravovaný v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Projekt ESPUS zabezpečí kapacitnú podporu a posilnenie vzdelávania, vrátane zvyšovania povedomia v oblasti zlepšenia manažmentu, výmeny a využitia priestorových údajov a služieb nevyhnutnej infraštruktúry, zatiaľ čo projekt JPPÚS zabezpečí nevyhnutnú infraštruktúru.

Obsah projektu:

Hlavná aktivita:  Zavedenie efektívneho manažmentu priestorových údajov a služieb 

Podaktivity:

  • Podaktivita 1: Príprava a aktualizácia metodík pre manažment a monitoring priestorových údajov a služieb;
  • Podaktivita 2: Harmonizácia priestorových údajov a služieb; 
  • Podaktivita 3: Realizácia prípadov použitia;
  • Podaktivita 4: Zvyšovanie povedomia.  
Merateľné ukazovatele a výstupy:

ID  KPI Merateľný ukazovateľ
Hodnota Výstupy
 P0178 

Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov

Definícia: Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov.

2 Analyticko - koncepčná štúdia pre všetky dostupné INSPIRE témy (AsIs)
Metodický rámec pre efektívnu správu a monitoring priestorových údajov a služieb pre všetky dostupné INSPIRE témy (ToBe)
 P0892

Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom  podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo verejnej správe (VS)

Definícia: Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom  podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS

108 Počet harmonizovaných priestorových údajov (30)
Počet publikovaných služieb (78)
 P0890

Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS

Definícia: Počet  návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS - vo forme návrhu legislatívnej zmeny, odporúčania na zmenu legislatívy (na všetkých úrovniach) alebo zverejnenia predbežnej informácie

2

Návrhy na legislatívne úpravy novelizovanej legislatívy v oblastiach:

Zákon č.3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre priestorových informácií v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 12/2017 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

 P0587
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií 3

Analýza požiadaviek a procesov (pre 3 prípady použitia):

Lepšie verejné služby vďaka priestorovým údajom (Podpora výkonu agendy štátnej správy starostlivosti o životné prostredie)
Lepšie návrhy politík vďaka priestorovým údajom (Analytické spracovanie a využitie priestorových údajov pri ochrane životného prostredia)
Návrh inovácií vďaka priestorovým údajom (Miesto kde žijem)

 P0589

Počet zrealizovaných informačných aktivít


Definícia: Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných prostredníctvom projektov.

 33 Konferencie (3), Workshopy (8) a Školenia (25)

Aktuálne informácie:

Ďalsie informácie:

Dokumentácia:

Prezentácie:

Foto/video galéria:

Konferencie:
Workshopy:
Školenia: