JPPÚS

Informácie k projektu Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS).

Projekt JPPÚS bol zrušený.

Základné informácie k projektu:

Názov projektu: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS)

Hlavný cieľ projektu: Tvorba a sprevádzkovanie Informačného systému poskytujúceho infraštruktúrnu podporu v oblasti budovania a prevádzky Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI) v synergii s Elektronizáciou výkonu verejnej správy (eGoverment).

Sumárne info projektu:

Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Rozpočet projektu: 9 663 685,29 EUR
Trvanie projektu: 36 mesiacov
Zdroj financovania: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)

#jppus

Informačný systém JPPÚS poskytne jednotný a údajovo konzistentný zdroj harmonizovaných priestorových údajov, sprístupnených aplikačno programovým rozhraním služieb, ktoré budú zdokumentované prostredníctvom štandardizovaných metaúdajov. Pre všetky budú jednoznačne zadefinované harmonizované licenčné podmienky zdieľania, pričom ich zdieľanie bude zabezpečované komponentou monitoringu a reportingu. V neposlednom rade bude zabezpečovať podporu výkonu koordinácie tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry priestorových informácií v SR, ktorá poskytuje geopriestorovú podporu pre výkon elektronizácie verejnej správy.

Parciálne ciele projektu:

  • Harmonizované sprístupnenie priestorových údajov a služieb;
  • Zlepšenie rozhodovania vo verejnej správe vďaka zvýšeniu kvality, dostupnosti a efektívnemu mechanizmu zdieľania priestorových údajov a služieb;
  • Podpora využitia priestorových údajov a služieb (geozdrojov).

Hlavné výsledky projektu:

  • Jednotná platforma integrujúca RPI, Národný Geoportál a web NIPI;
  • Povinné osoby a dobrovoľní prispievatelia poskytujúci min. 450 geozdrojov;
  • Analytické a agendové využitie geozdrojov vo verejnej správe;
  • 5 prípadov podpory ďalšieho využitia priestorových údajov a služieb.

Tvorba a samotná realizácia projektu zabezpečí vytvorenie nových funkcionalít nadväzujúcich na projekt Registra priestorových informácií - RPI (podpora metaúdajov, údajových modelov, transformácie) a jeho následné jednotné prepojenie s Národným geoportálom (vizualizácia, tvorba mapových podkladov) a webovým sídlom Národnej infraštruktúry priestorových informácií (systém na správu obsahu, nástrojov pre využívanie priestorových údajov). Zároveň bude predstavovať na národnej úrovni jednotný vstupný bod pre záujemcov o priestorové údaje, cez ktorý budú môcť efektívne vyhľadať, zobraziť, vyhodnotiť a následne buď priamo použiť, uložiť alebo v prípade potreby zakúpiť požadované priestorové údaje.

Projekt JPPÚS má úzky súvis a prepojenie s projektom Efektívna správa a zdieľanie priestorových údajov a služieb (ESPUS), pripravovaný v rámci Operačného programu efektívna verejná správa. Projekt JPPÚS adresuje požiadavky na zabezpečenie nevyhnutnej infraštruktúry, zatiaľ čo projekt ESPUS prioritne zabezpečí kapacitnú podporu a posilnenie vzdelávania, vrátane zvyšovania povedomia v oblasti zlepšenia manažmentu, výmeny a využitia priestorových údajov a služieb.

Ďalsie informácie:

Dokumentácia:

Prezentácie:

Fotogaléria:

T