Transpozícia

Schválením smernice (14. marca 2007) bola odštartovaná fáza transpozície, ktorá bude trvať dva roky  od tohto dátumu. Na konci tohto obdobia musia mať členské štáty transponovanú smernicu do národnej legislatívy vrátane vykonávacích predpisov.

Na Slovensku bude Smernica transponovaná novým právnym predpisom na úrovni zákona . Predmetom tohto zákona bude zriadenie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (NIPI), koordinácia tvorby a prevádzky NIPI, pôsobnosť MŽP SR a SIŽP SR, práva a povinnosti osôb v procese zriadenia, aktualizácie a používania NIPI, povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, priestorových údajov, sieťových služieb, zdieľania priestorových údajov, monitoringu a reportingu, vytvorenie a prevádzka národného geoportálu.

Služby na geoportáli umožnia používateľom vyhľadať, prehliadať, sťahovať a transformovať údaje.

Dôležitou súčasťou transpozičnej fázy bude prijatie implementačných pravidiel, ktoré budú upravovať stratégiu pri implementácii INSPIRE. Implementačné pravidlá budú vychádzať postupne až do jesene roku 2010.

 

Pracovný program 2007-2009 (INSPIRE Work Programme Transposition Phase 2007-2009):

 

Sumár dokmentu EN (72KB)

Kompletný dokument EN (472KB)