Monitoring a reporting

Implementačné pravidlá (IP) pre monitoring a reporting boli prijaté Európskou komisiou 5.6.2009 ako rozhodnutie komisie. Bude teda záležať na každom členskom štáte ako bude údaje zbierať a ako bude zasielať reporty.

Prvý report musia členské štáty zaslať do 15. mája 2010.


Monitoring a reporting musí pokrývať štyri hlavné okruhy Smernice o INSPIRE a to: metadáta, priestorové údaje a služby priestorových údajov, vyhladávacie a zobrazovacie služby a prístup k údajom.
Prijaté implemnetačné pravidlá boli publikované vo Official Journal of the EU č. L148/2009, 11.6.2009.

IP pre monitoring a reporting sa skladá z dvoch častí, jena pre monitoring a druhá pre reporting.
Monitoring je zameraný na kvantitatívny aspekt a je založený na zozname priestorových údajov a služieb priestorových údajov každého členského štátu. Zoznam musí pokrývať priestorové údaje a služby priestorových údajov, ktoré sú už v súlade s požidavkami Smernice ale aj tie, ktoré sú pripravené na zosúladenie.

Na základe všetkých zozbieraných informácií sa vyhodnocujú nasledovné indikátory:

 • existencia metadát pre priestorové údaje a služby priestorových údajov
 • súlad metadát pre priestorové údaje a služby priestorových údajov s IP pre metadáta
 • geografické pokrytie priestorových údajov
 • súlad priestorových údajov a službieb priestorových údajov s dátovými špecifikáciami a ich metadát s IP pre metadáta
 • prístupnosť metadát prostredníctvom vyhľadávacích služieb
 • prístupnosť priestorových údajov prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služieb
 • využitie vyhľadávacích a zobrazovacích služieb
 • súlad vyhľadávacích a zobrazovacích služieb s ich IP

Reporting je založený na sledovaní kvalitatívnych ukazovateľov, členské budú poskytovať informácie o piatich hlavných oblastiach:

 • koordinácia a zabezpečenie kvality, zahŕňajúce informácie o kontaktných osobách a koordinačnej štruktúre, rovnako aj popis a zhodnotenie procesu zabezpečenia kvality a zabezpečenia jej zlepšovania
 • podiel na fungovaní a koordinácii budovania infraštruktúry zahŕňajúci prehľad zúčastnených osôb a organizácií a ich ulohy v procese, opatrenia na podporu ich účasti a popis ich spolupráce, používanie infraštruktúry pre priestorové informácie vo všeobecnosti a konkrétne verejnými inštitúciami, príklady cezhraničného využitia a snahy o jeho  zlepšenie
 • dohody o zdieľaní údajovmedzi verejnými inštitúciami členských štátov, medzi verejnými inštitúciami a inštitúciami spoločenstva rovnako aj obmedzenia v zdieľaní dát
 • hľadisko výhod a zisku odhadovaného v súvislosti s uplatňovaním INSPIRE Smernice a príklady zaznamenaných výhod

Rozhodnutie pre monitoring a reporting SK (800KB)

Rozhodnutie pre monitoring a reporting EN (780KB)

Ďalšie súvisiace dokumenty EN (550KB)