Zákon a vyhláška NIPI

V zmysle INSPIRE Roadmap boli členské štáty EÚ povinné transponovať Smernicu  INSPIRE do národnej legislatívy do termínu 15.5.2009. Slovensko túto povinnosť splnilo prostredníctvom prijatia samostatného zákona o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI).

Legislatívny proces prijímania zákona č. 3/2010 Z.z. bol zavŕšený 2.12.2009, kedy bol v rámci 44. schôdze Národnej rady SR schválený vládny návrh zákona o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. V zmysle schváleného znenia tento Zákon č. 3/2010 Z.z. nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Okrem zákona NIPI v roku 2011 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

V súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky bol dňa 12.11.2015 schválený zákon č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI). Zákon nadobudol účinnosť 01.05.2016.

01.02.2017 vstúpila do platnosti Vyhláška č. 12/2017 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. januára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Zákon č.3/2010 Z.z. o NIPI:

Zákon č.362/2015 Z.z. o NIPI:

Vyhláška č. 352/2011 Z. z.:

Vyhláška č. 12/2017 Z. z.: